1. வாழ்நாள்:
------------

ஆண்டுகள்: 94 (3 மாதங்கள், 7 நாள்கள்)
மாதங்கள்: 1131
வாரங்கள்: 4919
நாள்கள்: 34,433
மணிகள்: 8,26,375
நிமிடங்கள்: 4,95,82,540
விநாடிகள்: 297,49,52,400

2. சுற்றுப்பயணம்:
-----------------

நாள்கள்: 8200
வெளிநாடுகளில்: 392
தொலைவு: 8,20,000 மைல்கள்
ஒப்பீடு: பூமியின் சுற்றளவைப்போல் 33மடங்கு. பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் உள்ள தொலைவைப் போல் 3 மடங்கு.

3. கருத்துரையும் நிகழ்ச்சிகளும்:
----------------------------

கலந்துகொண்டநிகழ்ச்சிகள்:10,700

கருத்துரை ஆற்றிய காலம்:
-------------------------
மணிகள் : 21,400
நாள்கணக்கில்: 891
நிமிடங்களில்: 12,84,000
வினாடிகளில்: 77,04,000

சிறப்புக் குறிப்பு:
-------------
அத்தனைச் சொற்பொழிவுகளையும் ஒலிப்பதிவு நாடவில் பதிவு செய்திருந்தால் அது 2 ஆண்டுகள், 5 மாதங்கள் 11 நாள்கள் தொடர்ந்து ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும்.

- தஞ்சை மருதவாணன், பெரியார்-பகுத்தறிவாளர் நாட்குறிப்பிலிருந்து (1984)

அனுப்பி உதவியவர்: தமிழ் ஓவியா

Pin It