பயிரைப் பிடுங்கி நட்டவர்கள்

நிலத்தை விற்று

தானியங்கி எந்திரத்தில்

பணத்தைப் பிடுங்கப் போக

மயிரைப் பிடுங்கி நட்டும்

விஞ்ஞானம்

வயிற்றுக்காக இனி

பசியை பிடுங்கிப்போனால் சரி

- நா.கோவிந்தராஜன்

Pin It