பூமியின் சுற்று
வட்டப்பாதையில்
நிலைநிறுத்தப்பட்டது
செயற்கைக் கோள்
விண்வெளியில்
21 ஆம் நூற்றாண்டில்
நாங்களும்
சுற்றுவட்டப்பாதையில் தான்
செல்கிறோம்
ஊரைச்சுற்றி எங்களின்
பிணங்களை சுமந்து கொண்டு
மண்வெளியில்..!

- சதீஷ் குமரன்

Pin It