ஏமாற்றும் வஞ்சகமும் இருக்கக் கண்டும் 

எனக்கென்ன என்றிருப்பாh எண்ணில் கோடி 

தாமாற்றும் துணிவற்றார் தாழ்ச்சியுற்றார் 

தமிழரின் அழிவினையும் தடுத்தற்கில்லார் 

நாமாற்றுவோ மென்பார் நாட்டி லெங்கே 

நரிக்குணத்தார் உறுதியிலார் நாணமற்றார் 

“*ஆமாற்றுந் துணிவுடையேன்அறிவிப்பார் யார்?

அவரோடு செயல்படவே அழைக்கின்றேனே 

அணையாத தீமீண்டும் அழிக்கும் அப்போல் 

அழிக்காத பகையழிக்கும் அறிவாண்மைக்குத் 

துணையாகாத் துடைநடுங்கிச் செயலும் சொல்லும் 

துயர்துடைக்க உதாவது; சொத்தைக் கும்பல் 

இணையாது தனித்தனியே இயங்கித் தோற்றும் 

இவைகட்சி, அரசியலார்க்(கு) இனிப்பே; பாயும் 

கணையாகக் கனலாகக் கருத்து நுட்பம் 

கலந்தொன்றித் திரண்டாலே காண்போம் வெற்றி! 

ஆமாற்றுந்துணிவு = ஆம் + ஆற்றும் + துணிவு 

சுதந்திர தின சிந்தனைகள் 

யூனியன்ஜாக் இறக்கப்பட்டது 

மூவண்ணக்கொடி ஏற்றப்பட்டது 

மாற்றம் கொடி மட்டும் 

பருந்தின் நிழல் நிழலாகாது 

கோழிக் குஞ்சுகளுக்கு 

பாரம் தாங்க முடியாமல் 

கீழிறக்கி விலக வேண்டும் 

பாரதத்திடமிருந்து  

- தமிழ்நெஞ்சன் 

 

உலகமெங்கும் ஏப்ரல் 1

எங்களுக்கு மட்டும் ஏன் 

ஆகஸ்டு 15?

Pin It