எளிதாகவே இருக்கிறது

அரசியலை நிறங்களாகப் புரிந்து கொள்வது

சாயம் போனாலும்

அரசியலின் நிறங்கள்

அரச நிறங்கள்.

       - த.விஜயராஜ்

Pin It