பலப்பம் பிடிக்கும்
விரலிடுக்கில்
எச்சில் கோப்பை!

ஏடு செதுக்கும் சிற்பி
விரல் நகங்களில்
பரம்பரைச் சோம்பல்!

சீருடை அழகு
உடலில்
கரை சுமக்கும் கந்தல்!

எதிர்காலப் பிரபஞ்ச
வழிகாட்டி தலையில்
மண்சட்டி!

கலையைக் கற்கும் பருவம்
கவலையைக் கற்றவாறு!

சடுகுடு ஆடும் நரம்புகள்
சம்பளத்துக்காகப் புடைத்தன!

தொழத் தோன்றும்
பாதமென்மையில்
புழுதிகள் முலாம்பூசி!

அச்சு உடைய
குடும்பப் பொதி சுமந்து!
காரணிகளைக் கணக்கிலறியாமல்
காரணங்களைக் கணக்கிட்டறிந்து!

தளிர் எலும்புகள்
பூட்டிச் சுற்றும்
இயந்திரமாய்!

செங்கல் சூளை விரகாய்
கற்களைச் சுடக்
கை விரல்களைத் தீ மூட்டி!

அடி வாழையாய்க்
குலை தள்ளவேண்டிய குலம்
அடி மாடாய்
அவமானம் சுமந்து!
Pin It