சிரித்தோடி சில்வண்டு பிடித்து
சிறைப்பட்ட வண்டை
மறைக்க தேடிய மறைவிடம்...

சீருடையணிந்து சிலேடில் கிறுக்கிய
பொம்மையை ஆசிரியர் கண்படாமல்
தோள்பையில் மறைக்க தேடிய
மறைவிடம்...

வயது வித்யாசமின்றி
திடீரென தோன்றும் காதலை
உணர்ச்சியின் உலைகளுக்கு
பிடிபடாமல் மறைக்க தேடிய
மறைவிடம்...

அரைசாண் வயிற்றுக்கு
ஆடை களைந்து சேமித்த பணத்தை
ஆணித் துணையுடன் தொங்கும்
ஆண்டவன் புகைப்படத்தின் பின்னே
மறைக்க தேடிய மறைவிடம்....

சிரித்துக் கொண்டே
சிகப்பு விளக்கு பெண்ணிடம்
கைநீட்டி வாங்கிய பாவத்தை
அரசளித்த ஆடையில் ஆண்மையின்றி
மறைக்க தேடிய மறைவிடம்..

ஆயிரமாயிரம் மறைவிடம் தேடி
தேடியதை மறைப்பதற்குள்
ஆறடி மறைவிடத்துக்குள் மனிதன்....

-ஜீ.கே.

Pin It