1. தானேமண் புதைந்து முளைக்கும் விதைகண்டு

    தானுமதைச் செய்துகண்டார் பயிர்.

2. வேட்டையில் வேறாகும் மேய்ப்பு, மேய்ப்பிலும்

   வேறாகும் வேளாண் தொழில்.

3. ஓடும்உயிர் வளர்ப்பு மேய்ப்பாயின், நிற்கும்

    உயிர்வளர்ப்பு வேளாண் தொழில்.

4. அலையுறுமந் தையால்அலைவுற்றார்ஆயர், நிலைபயிர்

    செய்துநிலை பெற்றாரு ழவர்.

5. காட்டுமிராண் டிவேடர் கால்நடை யினர்இடையர்

    நாகரிக வாழ்வுக்கு ழவர்.

6. காட்டோடு வேடர்புல் வெளியில் இடையர்

    ஆற்றங் கரையிலு ழவர்.

7. தோலாடை வேடர்க்கு முடியாடை இடையர்க்கு

    நூலாடை உழவர்க்கு அணி.

8. சுட்டுண்ணல் முன்னவரின் வழக்கு, பொங்கல்

    இட்டுண்ணல் உழவுசார் நடப்பு.

9. ஊன்ஒருவர் பால்ஒருவர் காண, மாட்டின்கண்

   உழைப்பைக் கண்டவரு ழவர்.

10.வில்லாண்ட வர்வேடர் கோலாண்ட வர்ஆயர்

     நல்லேர் ஆள்வாரு ழவர்.

Pin It