1. ஜவஹர்லால் நேரு                                                 1947 – 1964

2. குல்சாரிலால் நந்தா                                                 1964 (மே – ஜூன்) தாற்காலிகம்

3. லால்பகதூர் சாஸ்திரி                                                1964 – 1966

4. குல்சாரிலால் நந்தா                                                 1966 (ஜனவரி 11-24) தாற்காலிகம்

5. இந்திரா காந்தி                                                            1966 – 1977

6. மொரார்ஜி தேசாய்                                                  1977 – 1979

7. சரண்சிங்                                                                 1979 – 1980

8. இந்திரா காந்தி                                                            1980 – 1984

9. ராஜீவ் காந்தி                                                             1984 – 1989

10. விஸ்வநாத் பிரதாப்சிங்                                             1989 – 1990

11. சந்திரசேகர்                                                              1990 – 1991

12. பி.வி. நரசிம்ம ராவ்                                                      1991 – 1996

13. அடல் பிகாரி வாஜ்பாய்                                           16.5.1996 முதல் 28.5.1996 வரை

14. தேவ கௌடா                                                           1.6.1996 முதல் 20.4.1997 வரை

15. ஐ.கே. குஜ்ரால்                                                   21.4.1997 முதல் 4.12.1997 வரை

16. அடல் பிகாரி வாஜ்பாய்                                           1998, மார்ச் 19 முதல் 1998 ஏப்ரல்

17. அடல் பிகாரி வாஜ்பாய்                                           1999 அக்டோபர் 10 முதல் 2004 மே

18. மன்மோகன் சிங்                                             2004 (மே 22) முதல் 2009 (மே 21)

19. மன்மோகன் சிங்                                             2009 (மே 22) முதல்

Pin It