“எதிர்வீட்டு திலகத்தை எங்கடா ரொம்ப நாளாக் காணோம்?”

“எவனோ ‘இட்டு’க்கிட்டு பூட்டானாம் ......”

Pin It