ஆசிரியர்: இங்கிலாந்து மன்னர்களும், ராணிகளும் எங்கே முடிசூட்டிக் கொள்வார்கள்?

 

மாணவன்: தலையிலேதான் சார்!!

Pin It