“அப்பா, உங்களால் இருட்டில் எழுத முடியுமா?”

“முடியுமே! என்ன எழுத வேண்டும்?”

“புரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் உங்க கையெழுத்து”


Pin It