மனைவியை அடிப்பவர்களுக்கு ஒரு வருட சிறை தண்டனை என்று அறிவித்து விடலாமா அரசே?....

 

வேண்டாம் அவ்வளவு தைரியமானவர்களை நம் படையில் சேர்த்துக்கோ...! 

Pin It