ஆழமான ஏரிகள்

ஏரிகள்

அமைவிடம்

உயரம் (மீ)

பைகல்

ருஷ்யா

1,620

தங்கநிய்கா

ஆப்பிரிக்கா

1,463

காஸ்பியன் கடல்

ஆசியா-ஐரோப்பா

1,025

மலாவி நியாசா

ஆப்பிரிக்கா

706

இஸிக்-குல்

கிர்கிஸ்தான்

702

 

எரிமலைகள்

பெயர்

நாடு

உயரம் (மீ)

லஸ்கார்

சிலி

5,990

கோட்டோ பாக்ஸி

ஈக்வாடர்

5,897

கயூச்சிவாஸ்காயா

ருஷ்யா

4,750

கோலிமா

மெக்ஸிகோ

4,268

மௌனாலோவா

ஹவாய்

4,170

காமரூன்

காமரூன்

4,070

ஃபயூகோ

கௌதமாலா

3,835

எரோபஸ்

அண்டார்டிகா

3,795

நைராகோங்கோ

சாயிர்

3,475

எட்னா

சிசிலி

3,369

லைமா

சிலி

3,121

லிலியாம்னா

அலாஸ்கா

3,076

நயாமுராகிரா

சாயிர்

3,056

செயின்ட் ஹெலன்ஸ்

அமெரிக்கா

2,949

 

ஆழமான குகைகள்

குகைகள்

அமைவிடம்

ஆழம்  (மீ)

ரெஸ்யூ டியூ ஃபோய்லிஸ்

பிரான்ஸ்

1,455

ரெஸ்யூ டி லா ஃபிரே முயு

பிரான்ஸ்

1,321

செஸ்நயா காகசஸ்

ருஷ்யா

1,280

சிஸ்டமா ஹவாட்லா

மெக்ஸிகோ

1,220

 

Pin It