• அணு உலைகளால் ஊழியர்களுக்கும் சுற்றுபுற மக்களுக்கும் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள்
  • கல்பாக்கம் நிர்வாகத்தின் அறிவியலற்ற ஏமாற்று அணுகு முறைகள்
  • அணுஉலைகளால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள்
  • கல்பாக்கம் அணுஉலைப் பாதுகாப்பு நிர்வாகம் சொல்வதெல்லாம் உண்மையா?

முழுவதும் படிக்க, இங்கே அழுத்தவும்.

Pin It