நிகழ்வுகள் 
தெருக்கோடியில் 
மட்டும் 
நிகழ்வதல்ல 

நாளை 
நம் 
முற்றத்திலும்....

- மு.கெளந்தி

Pin It