எது மாந்த நேயம்?
பேருந்திற்கு காத்திருக்கும் வேளையில்
கையேந்தும் பிச்சையருக்கு
தேடிப் பிடித்துப் போடும்
ஒரு உரூபாய் நாணயம்!
நேர்ச்சியில் வீழ்ந்தவரை
நேர்த்தியாகக் காப்பாற்ற
நேரம் தவறாது
செய்யும் முதலுதவி!
தாளாமல் நடக்கும் முதியோருக்கு
தளராமல் கொடுத்து உதவும்
நம்மின் இன்னொரு கை!
ஆருயிர் பிள்ளையை
அறுவை செய்து காப்பாற்ற
கதவைத் தட்டும் தாய்க்கு
உன் கொடுத்து
உதவும் கடன்!
குளிரில் நடுங்கும்
மயில் கண்டு
மனம் நடுங்கி
போர்வை அளித்த
பேகனின் பேரன்பு!
தான் பெற்ற பிள்ளையை
தகை சான்றோர் பாராட்ட
அவையத்து முந்தியிருக்கச் செய்யும்
பெற்றோரின் பெரும் வளர்ப்பு!
மெல்லக் கற்கும் மாணவரை
உதவாக்கரை என ஒதுக்காமல்
தாய் அரவணைப்போடு
வெல்லக் கற்றுக் கொடுக்கும்
ஆசிரியரின் அருந்தொண்டு!
எங்கோ பிறந்த வீரமாமுனிவர்
முதன் மொழியாம்
நம் மொழிக்கு
இங்கு வந்து செய்த
ஈடற்ற தமிழ்த் தொண்டு!
அடிமைப்பட்டுக் கிடக்கும்
தமிழை அரியணை ஏற்ற
ஆற்றிய பாவலரேறுவின்
விடுதலைத் தொண்டு!
ஆய்வுகள் கொண்டு
தமிழைத் தலைமையிடத்தில்
நிறுத்திய பாவாணரின்
முதன்மைத் தொண்டு!
பேராசான் திருவள்ளுவன்
பெருமையுடன் பயிற்றுவித்த
பிறப்பொக்கும் பாடத்தை
இறப்பொக்கும் வரையில்
சிறப்பொக்கும் வகையில்
செய்திட்ட பெரியாரின்
அறிவுத் தொண்டு!
பசித்த வயிற்றுக்குச்
சோறு படைத்த
வள்ளலாரின் அருட்தொண்டு!
பலர் உழைத்து
சிலர் உண்ணும்
கொடுமை அழிய
வழி கண்ட
கார்ல் மார்க்சின்
பொதுமைத் தொண்டு!
மாந்த நேயங்கள்
மாநிலத்தில் பல உண்டு!
துன்பப்படும் உயிர்களை
துன்பத்தினின்று விடுக்கும்
பெருந் தொண்டில்,
அடிமைத்தளை அறுக்கும்
அடிமைத் தொண்டொன்றே
அனைத்திற்கும் விடையளிக்கும்
அருமருந்து மாந்த நேயம்!

Pin It