சாந்தம் - அடக்கம்
சாந்தி - அமைதி
சாரம் - சாறு; பிழிவு
சாராம்சம் - சாறு; பிழிவு
சாத்தியமான - இயலக்கூடிய
சாம்ராச்சியம் - பேரரசு
சிகரம் - உச்சி; முகடு
சிகை - தலைமயிர்
சிரம் - தலை
சிரசு - தலை
சிங்கம் - அரிமா
சிங்காரம் - ஒப்பனை; அழகு
சிசு - குழந்தை; சேய்
சித்தப்பிரமை - மனமயக்கம்
சிகிச்சை - மருத்துவம்
சித்தாந்தம் - கோட்பாடு
சிந்தனை - எண்ணம்
சிரமம் - கடுமை
சிலை - படிமம்
சிநேகம் - நட்பு
சிருங்காரம் - காமம்
சிதிலம் - சிதைவு
சீக்கிரமாக - சுருக்காக
சீதபேதி - வயிற்றுக்கடுப்பு
சீலம் - நல்லொழுக்கம்
சீ(ஜீ)ரணம் - செரிமானம்
சீ(ஜீ)வன் - உயிர்
சீ(ஜீ)வனம் - பிழைப்பு
சுகம் - நலம்
சுலபம் - எளிது
சுகவீனம் - நலக்குறைவு
சுகாதாரம் - நலவாழ்வு
சுத்தம் - தூய்மை
சுத்திகரிப்பு - துப்புரவு
சுதந்திரம் - விடுதலை; தன்னுரிமை
சுந்தரம் - எழில்
சுபம் - நன்மை
சுபீட்சம் - செழிப்பு
சுபாவம் - இயல்பு
சுய(நலம்) - தன்(னலம்)
சுயமாக - தானாக, சொந்தமாக
சுவாசம் - மூச்சு
சுரணை - உணர்ச்சி
சுயாதீனம் - தன்னுரிமை
சு(ஜு)வாலை - தீக்கொழுந்து
சுயேச்சை - தன்விருப்பம்
சூட்சுமம் - நுட்பம்
சூசகம் - மறைமுகம்
சூத்திரம் - நூற்பா
சூன்யம் - வெறுமை; பாழ்; இன்மை
சேட்டை - குறும்பு
சொகுசு - பகட்டு
சொப்பனம் - கனவு
சொற்பம் - சிறுமை; கொஞ்சம்
சோகம் - துயரம்
சோதனை - ஆய்வு
சோரம் - கள்ளம்
சவுக்யம் - நலம்
சவுபாக்யம் - நற்பேறு
ஞாபகம் - நினைவு
ஞானம் - அறிவு
தண்டனை - ஒறுத்தல்
தத்துவம் - மெய்யியல்; மெய்யுணர்வு; மெய்ப்பொருளியல்
தயவு (தயை) - இரக்கம்
தயாளம் - இரக்கம்
தந்தி - தொலைவரி
தயிலம் - எண்ணெய்
தரிசு - வறள்நிலம்; விடுநிலம்
தருணம் - வேளை
தனம் - செல்வம்
தரித்திரம் - வறுமை
தயாரிப்பு - விளைவாக்கம்
தகனம் - எரியூட்டல்
தய்ரியம் - துணிச்சல்
தானம் - கொடை
தாகம் - நீர்வேட்கை
தாசன் - அடியான்
தாட்சண்யம் - கண்ணோட்டம்; இரக்கம்
தாமதம் - காலநீட்சி; காலத்தாழ்ச்சி; நெடுநீர்
திடம் - திண்மை
திடகாத்திரம் - உடலுறுதி; உடற்கட்டு; கட்டுடல்
தியாகம் - ஈகம்
திரவம் - நீர்மம்
திரவியம் - செல்வம்
திராணி - தெம்பு; வலிமை

Pin It