ஒவ்வொரு வினாடியும் சராசரியாக 4 - 5 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன: 2 பேர்கள் இறக்கின்றனர், முடிவாக வினாடிக்கு 2,5 பேர்கள் அதிகரிக்கின்றனர் இதன் படி பார்த்தால் ஒவ்வொரு மணிக்கும் கிட்டத்தட்ட 9.000 பேர்களும். ஒவ்வொரு நாளும் ஏறத்தாழ 2.14.000 பேர்களும் அதிகரிக்கின்றனர்,

Pin It