கோவை (Coccinia Indica)

கோவைக் கீரையைச் சாம்பார் செய்து உணவுடன் உண்டு வரக் கணம், வயிற்றுப் புண், உதடு வெடிப்பு ஆகியன குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It