இலவங்கம்  (Sygiun aromaticumi)

இலவங்கப்பட்டையைச் சூரணம் செய்து 1/4 முதல் 1/2 கிராம் தேனின் தினமும் மூன்று வேளை உண்டுவரத் தேள்கடி மற்றும் விடக்கடிகள் நீங்கும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It