ஒரு எண்ணை, ஒன்பதால் வகுத்தால் ஒன்றும், எட்டால் வகுத்தால் ஒன்றும், ஏழால் வகுத்தால் ஒன்றும், ஆறால் வகுத்தால் ஒன்றும், ஐந்தால் வகுத்தால் ஒன்றும், நான்கால் வகுத்தால் ஒன்றும், மூன்றால் வகுத்தால் ஒன்றும், இரண்டால் வகுத்தால் ஒன்றும் தரும்.

அந்த எண் 2521

- ஜெகன்

Pin It