நம் ஊரில் பார்க்கும் அனைத்து பறவைகளுக்கும் தமிழில் பெயர் இருக்கிறது. பறவை பெயர்களில் குழப்பம் வருவதைத் தவிர்க்க தமிழ்ப் பெயர்கள், ஆங்கில பெயர்கள் பட்டடியலிடப்பட்டுள்ளன.

அரிவாள்மூக்கன்                                                           -     White Ibis

அன்றில் பறவை                                                           -     Black Ibis

ஆலா வகை                                                                    -     Tern

உண்ணிக் கொக்கு                                                       -     Cattle Egret

உப்புக்கொத்தி வகை                                                  -     Plover

உள்ளான் வகை                                                          -     Sandpiper

ஊசிவால் வாத்து                                                       -     Pintailed Duck

கரண்டிவாயன்                                                            -     Spoonbill

காஸ்பிய ஆலா                                                          -     Caspian Tern

கிளுவை                                                                         -     Commen Teal

கூழைக்கடா                                                                -     Grey Pelican

கொக்கு வகை                                                             -     Egret

கொண்டை நீர்க்காகம்                                            -     Indian Shag

சாம்பல் கொக்கு                                                       -     Eastern Grey Heron

சிறிய நீர்க்காகம்                                                       -     Little Cormorant

செங்கால் நாரை                                                       -     White Stork

தாழைக்கோழி                                                          -     Moorhen

நத்தைக்குத்தி நாரை                                             -     Openbilled Stork

நாமக்கோழி                                                             -     Common Coot

பாம்புத்தாரா                                                            -     Indian Darter

பூநாரை                                                                       -     Flamingo

பெரியகொக்கு                                                        -     Large Egret

மஞ்சள்மூக்கு நாரை                                           -     Painted Stork

முக்குளிப்பான்                                                       -     Dab Chick

வாலாட்டி வகை                                                   -     Wag Tails

***

இரு கண்ணோக்கி                                               -     Binocular

உலகை இயற்கை நிதியம்                               -    World Wide Fund for Nature

உள்நாட்டு வலசை பறவைகள்                      -     Inland Migrated Species

கழிமுக உப்புநீர் ஏரி                                            -     Lagoon

காப்பாளர்                                                                -     Watcher

பறவை எச்சம்                                                       -     Guano

ராம்சர் பேரவை அந்தஸ்து பெற்ற இடம்    -    Ramsar Convention Site

உள்ளூர் வலசை பறவைகள்                           -     Local Migrants

வலசை வருதல்                                                    -     Migration

வெளிநாட்டு வலசை பறவைகள்                 -     Migrated Birds

Pin It