எல்.கே.ஜி. பையன்: I love you.
யூ.கே.ஜி. பொண்ணு: I am elder than you..
எல்.கே.ஜி. பையன்: I am madly loving you...
யூ.கே.ஜி. பொண்ணு: போடா!
எல்.கே.ஜி. பையன்: அக்கா, அக்கா, ப்ளீஸ் அக்கா...!!
எல்.கே.ஜி. பையன்: I love you.

யூ.கே.ஜி. பொண்ணு: I am elder than you..

எல்.கே.ஜி. பையன்: I am madly loving you...

யூ.கே.ஜி. பொண்ணு: போடா!

எல்.கே.ஜி. பையன்: அக்கா, அக்கா, ப்ளீஸ் அக்கா...!!
Pin It