இலுப்பை (Bassica Longifolia)
இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை இடித்துச் சூரணமாக்கி வைத்துக் கொண்டு இளவெந்நீரில் குளித்து, இச்சூரணத்தைத் தேய்த்துக் கழுவ, அழுகிய,நாட்பட்ட சீழ்கோர்த்த புண்கள் குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

இலுப்பை (Bassica Longifolia)

இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை இடித்துச் சூரணமாக்கி வைத்துக் கொண்டு இளவெந்நீரில் குளித்து, இச்சூரணத்தைத் தேய்த்துக் கழுவ, அழுகிய, நாட்பட்ட சீழ்கோர்த்த புண்கள் குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It