நாயுருவி (Achyranthes aspera)

நாயுருவி வேரைச் சூரணம் செய்து வைத்துக் கொண்டு பல் துலக்கி வரப் பல் துப்புரவாகும்; பற்களின் கறை நீங்கும்; 1/2 முதல் 1 கிராம் வரை உண்டு வர உடல் வலுவாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It