சடாமஞ்சில்   (Narcodacts jatamansi)
சடாமஞ்சிலைத் தேங்காய் எண்ணெயில் கலந்து தலையில் தேய்த்து வர கூந்தல் வளரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

சடாமஞ்சில்   (Narcodacts jatamansi)

சடாமஞ்சிலைத் தேங்காய் எண்ணெயில் கலந்து தலையில் தேய்த்து வர கூந்தல் வளரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It