விழுந்தெழும் ஓடை பழகுகிறேன்

முடியாத கத்தலை மேட்டுக்கப்பால்
தெரியாத புள்ளி வைத்திருக்கிறது

அருகிருக்கும் நிழலில்
செடி தளைகளின் ஆன்மா
அசைகிறது

நகர முடியாத சூரியனை
கொன்று புதைக்க கருணை கொப்பளிக்கும்
நதி முனை

மென்றசையும் மேவிய வயிறோடு
மென்னுயிர் எனக்கு
ம்மே எனவும் பெயர்

அரூபச் சிந்தனையை
பறித்தோடும் ஆட்டுக் காலில்
சக்கரமிருக்கிறது

ஆடு மேய்த்தலில் ஞானம் வாய்க்கிறது

- கவிஜி

Pin It