அல்ஜீப்ரா என்ற சொல் "அல் - ஜபர்" (al-jabr) என்ற  அராபிய மொழி மருத்துவ குறிச்சொல்லில் இருந்து வந்தது. "அல் - ஜபர் " என்ற சொல்லுக்கு உடைந்த பாகங்களை மீண்டும் சேர்த்தல் என்பது பொருள் ஆகும்.

Pin It