“டாடி, நீங்க எகிப்துக்கு எப்ப போனீங்க?”

“நான் எகிப்துக்குப் போனதேயில்லையே!”

“பின்ன, ‘மம்மி’யை எப்படி பிடிச்சீங்க?”

“?!”

Pin It