நீர்முள்ளி (Asteracantha Longifolia)
நீர்முள்ளிச் சமூலத்தை வெயிலில் காயவைத்து ஒன்றிரண்டாக இடித்து விதிப்படி குடிநீர் செய்து பருக நீர்ச்சுருக்கு,நீர்க்கட்டு ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

நீர்முள்ளி (Asteracantha Longifolia)neermulli

நீர்முள்ளிச் சமூலத்தை வெயிலில் காயவைத்து ஒன்றிரண்டாக இடித்து விதிப்படி குடிநீர் செய்து பருக நீர்ச்சுருக்கு,நீர்க்கட்டு ஆகியன குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It