எதிர்வரும் காலம் கணித்து 
ஒவ்வொரு முறையும் 
நல்லதொரு 
பக்கங்களை 
கிழித்தெறிகிறீர்கள் 
பிறகு 
ஒவ்வொரு கிழிந்த தாளையும்
சிற்சில பிசின் சேர்த்து 
ஒட்டவைக்க முயல்கிறீர்கள் 
எத்தனை வண்ணங்கள்
எத்தனை சத்தங்கள்
கிழிந்து கலந்திருக்கக்கூடும் 
அக்கணம் 
இறந்தவை
அப்படியே சென்று தொலையட்டும் 
கையில் மீண்டுமொரு 
புத்தகம் இருக்கிறது 
படிப்பதிலும் கிழிப்பதிலும் இருக்கிறது 
உங்களின் சுயவிசாரணை. 
 
- கருவை ந.ஸ்டாலின்
Pin It