வழக்குச்சொல்          தனித்தமிழ்

 

தை                  -           சுறவம்

மாசி                -           கும்பம்

பங்குனி          -           மீனம்

சித்திரை         -           மேழம்

வைகாசி         -           விடை

ஆனி               -           இரட்டை

ஆடி                -           கடகம்

ஆவணி          -           மடங்கல்

புரட்டாசி       -           கன்னி

ஐப்பசி            -           துலை

கார்த்திகை    -           நளி

மார்கழி          -           சிலை

 

கிழமைகளின் தனித்தமிழ்ப் பெயர்கள்

 

ஞாயிறு         -           ஞாயிறு
திங்கள்          -           திங்கள்
செவ்வாய்     -           செவ்வாய்
புதன் - அறிவன்
வியாழன்      -           வியாழன்
வெள்ளி        -           வெள்ளி
சனி -           காரி