கடல்                        பரப்பு                  சராசரி

                              ச.கி.மீ.                 ஆழம் மீ.

பசிபிக்                     16,62,41,000            10,920

அட்லாண்டிக்               8,65,57,000             8,605

இந்தியன்                  7,34,27,000             7,125

ஆர்டிக்                     94,85,000              5,122

தென் சீனக்கடல்            29,74,600              5,514

கரீபியன் கடல்             25,15,900              7,680

மெடிட்டரேனியன் கடல்          25,10,000              5,150

பெர்ரிங் கடல்              22,61,000              5,121

மெக்ஸிகோ வளைகுடா          15,07,600              4,377

ஒக்கோத்ஸ்க் கடல்         13,92,100              3,475

ஜப்பான் கடல்/கிழக்குகடல்  10,12,900              4,000

ஹட்சன் விரிகுடா          7,30,100               259

கிழக்கு சீனக் கடல்         6,64,600               3,000

அந்தமான் கடல்            5,64,900               4,450

கருங்கடல்                 5,07,900               2,243

செங்கடல்                  4,53,000               2,246