பதிவு,செப்பனிடுதல் காரணமாய் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.