மாற்றம் (மெய்யியல்)

1) பொருள்மாறும் இயக்கம்மாறும் மாறிக் கொண்டே
இருப்பதே பொருளின் நிலை.

2) அளவேற்றம் கொள்ளும் எதுவும், ஒருநிலையில்
குணமாற்றம் கொண்டு விடும்.

3) உறுதிகொண்ட உருக்குமுரு கியோடும், சூடேறும்
அளவு கூடும் போது.

4) போராட்டம் அளவேற்ற மாயின், வெடிக்கும்
புரட்சியே குணமாற்ற நிலை.

5) ஏற்றமின்றி நிகழாது மாற்றம், மாற்றம்
இன்றி அமையாது உலகு.

6) குரங்கினம் குணமாற்றம் கொள்ளா திருப்பின்
புவிமீது மனிதயின மேது?

7) குணமாற்றம் கொள்ளாது கதிர்வெப்பம் கொள்ளும்
கடல்நீரில் வாழாது உயிர்.

8) குணமாற்றம் கொள்ளாது வளரும் குழந்தையை
தாயும்தன் மடிக்கொள் ளாள்.

9) புறச்சூழல் பொருந்த வேண்டும், ஆயினும்
அகநிலையே மாற்றத்தின் அடி.

10) இற்றைநிலை நேற்று இல்லை, மாறும்
நாளை இராதுஇந் நிலை.