தும்பை (Leucus aspera)
தும்பைப் பூவைக் காய்ச்சிய பாலில் கலந்து உண்டுவரத் தொண்டையில் கட்டிய கோழை வெளியாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

தும்பை (Leucus aspera)

தும்பைப் பூவைக் காய்ச்சிய பாலில் கலந்து உண்டுவரத் தொண்டையில் கட்டிய கோழை வெளியாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)