வண்ணங்களின்
அரசியல் புரியாத
பாமரர்கள் நாம்

கருப்போ
பச்சையோ
மஞ்சளோ
நீலமோ
சிவப்போ
காவியோ
எந்த நிறமானால் என்ன?

எந்த வண்ணமும்
இங்கே
இப்பொழுதெல்லாம்
தனித்துத் தெரிவதில்லை
தேவைகளுக்கு ஏற்ப
கொஞ்சம்
கூட்டியோ குறைத்தோ
மற்ற வண்ணங்களோடு
கலந்து கரைகின்றன

பகை வண்ணங்கள்
நட்பு வண்ணங்கள்
ஓவியர்களுக்குத்தான்..
இங்கே
அந்த பேதாபேதங்களுக்குக்
கொஞ்சமும் இடமில்லை

பகையை நட்பாக்கி
நட்பைப் பகையாக்கி
பகையின் பகையை நட்பாக்கி
நாளும்
புதுப்புது வண்ணங்களோடு
கலந்து, குழைந்துக் கரைவதனால்
சொந்த வண்ணத்தின்
சுவடுகள் நினைவில் இல்லை.

சில வண்ணங்கள்
தனித்துவம் நிறைந்தவை
எளிதில்
எந்த வண்ணத்தோடும்
இழைந்து இயைவதில்லை
அது அந்தக் காலம்

இப்பொழுதெல்லாம்
நோட்டுக் கட்டுகள்
ரெய்டுகள்
நிலுவை வழக்குகள்
முதலான
நவீன தொழில் நுட்பங்கள்
எந்த வண்ணத்தையும்
எளிதில் இளக்கிக்
குழைத்து விடுகின்றன

எந்த
வண்ணமாய் இருந்தாலும்
கொஞ்சம்
காவி கலந்துவிட்டால்
எளிதில் வெளுக்காது
என்பது புதிய நம்பிக்கை

ஆனால்,
காலப் பயணத்தில்…
கொட்டித் தீர்க்கும் பெருமழை
சுழன்றடிக்கும் சூறாவளி
சுட்டெரிக்கும் வெப்பம்
எந்த வண்ணத்தையும்
வெளுத்துவிடும்

- மலையருவி